Αλλάξτε το όνομα αποστολέα στα email του WordPress σας!

Το WordPress ως γνωστό, διαθέτει την δυνατότητα αποστολής ειδοποιήσεων στους διαχειριστές και τους χρήστες, μέσω email. Ως προεπιλογή στην θέση του ονόματος του αποστολέα στα email εμφανίζεται το "Wordpress".  Για να γίνει καλύτερα κατανοητό αυτό, ας δούμε ένα παράδειγμα! Αν ένας εγγεγραμμένος χρήστης του ιστότοπου σας, ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης στον λογαριασμό του και ζητήσει την δημιουργία ενός νέου κωδικού, το μήνυμα που θα λάβει στο email του με τις σχετικές...

How to Build A Fully Customized WordPress Login Page

Many of you, I believe, are familiar with the WordPress login page at wp-login.php. It looks nice, and works fine. But when it comes to creating a website for clients, you might want a more customized login page, so that it integrates nicely with the website design as a whole. In addition, having a customized login page could also give your clients a good impression of your skills. If this...

Change from wp-login.php to login

Twice I have to do it, in 2 blogs. Then I thought to do a tutorial to help someone else. I how it helps you too. 1) Redirect with .htaccessthe original .htaccess looks like that BEGIN WordPress RewriteEngine On RewriteBase / RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d RewriteRule . /index.php [L] END WordPress so, after RewriteBase /add a new rule RewriteBase /RewriteRule ^login$ wp-login.phpNow you can access the login page...

20 Snippets & Hacks to Make WordPress Easier for Your Clients

Out-of-the-box, WordPress is a fairly simple CMS for anyone to learn. But for your non-tech savvy clients it could be a nightmare and a potential disaster to the site you have just built. By simplifying the system and adding some quick hacks to disable or hide certain areas of the CMS you can not only help clients you will also give yourself piece-of-mind knowing that that the site is safe...

Hiding Your WordPress Login Page from Hackers with Code

here are 40 million brute force attacks on websites every day, so it’s highly likely your site will succumb to an attack. One relatively easy way to protect your site is to hide your login page from hackers. Making it harder for hackers to find the location of your login page file means there’s less chance they can attempt to guess your credentials and infiltrate your site. So how do you...

How to Easily Hide Your WordPress Login Page From Hackers

Change your WordPress login URL and hide your wp-admin to outsmart hackers and prevent brute-force attacks… it’s easier to make your site harder to crack than you think! Let’s not kid ourselves. Even script kiddies know that all they have to do to make a WordPress site owner’s life miserable is to find the WordPress login page and guess the username and password. Guessing passwords, by the way, is not hard...

Removing menu pages from the WordPress admin

I often get asked by users how to remove menu pages from the WordPress admin. WordPress actually makes this task extremely easy. In this tutorial, I’ll cover the remove_menu_page() and remove_submenu_page() functions, which were added in WordPress 3.1. Note that this tutorial only shows you how to remove items from the WordPress administration menu. It does not block access to menu pages via direct URL. It’s great for hiding things, but it should not be...

How To Make WordPress Hard For Clients To Mess Up

WordPress is a wonderfully powerful CMS that ships with many versatile features giving it the flexibility to work out of the box for a wide range of users. However, if you are a professional building custom themes and plugins, sometimes these features can be problematic. The same features and options that allow off-the-shelf themes to adapt to many different use cases can sometimes also be used to undermine a carefully designed custom...

How to White Label a WordPress Install and When You Should

Do you need to white label a WordPress install? Many businesses and freelancers end up building a website for a client to sell their products to under another name. This is referred to as white labeling, and it’s very common in retail and the digital space. There are many advantages to white labeling in a digital space like saving time or creating another revenue stream. That said, it’s not something...